You are here

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

4pets.bg представлява онлайн платформа за публикуване на оферти от физически лица под формата на безплатни обяви за покупко-продажба на домашни любимци. Предлагането на домашни любимци и свързани с тях стоки и услуги (храни, аксесоари и т.н.) от юридически лица на страниците на сайта се извършва възоснова на рекламни договори с издателя на сайта при условия, които не са предмет на настоящите правила.

Използването на услугите на сайта означава, че приемате настоящите общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите им. От момента на регистрация на страницата на сайта или от деня на ползване на услугите му Вие сключвате Договор за електронни услуги със собственика (издателя) на сайта:

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ КИВИ” ООД (KIWI ADVERTISING AGENCY), ЕИК 121443784

със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София, община Столична,
гр. София 1606, район Красно село, ул. Доспат № 20

тел.: 9480000, факс: 9480011
Електронна поща: office@kiwi97.com, Интернет страница: www.kiwi97.com

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ и ОБЯВИ.

 

  1. Обяви на страницата на сайта 4pets.bg могат да публикуват само частни лица: физически лица над 18 г. и непълнолетни (лица на възраст от 14 до 18 г.), действащи със съгласието на свой родител, които желаят да сключат сделка с предмет домашен любимец.

 

2. Частните лица могат да публикуват до 50 оферти под формата на безплатни обяви за покупко-продажба на домашни любимци, чиито характеристики отговарят на изискванията за обявите и на категориите в платформата.

 

3. Регистрацията на страницата се извършва чрез регистрация на профил. Потребител може да притежава само един акаунт (уникално потребителско име и парола за вход, представляващи сбор от данни). С регистрацията си на страницата Потребителят потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация, са верни и не нарушават правата на трети лица.

 

4. Една обява следва да съдържа информация само за един обект на оферта, като текстовете и изображенията трябва да отговарят на тематиката на сайта. При неправилно и неточно попълване на полета във формата за обяви, администраторите на сайта имат право да променят позицията, да редактират или изтриват обяви с грешно съдържание или такива в разрез с настоящите правила. Срокът на валидност на обикновените обяви е 90 дни и те не могат да бъдат продължавани, а само подновени с публикуване на нова обява.

 

5. Потребителят трябва да притежава домашния любимец, предназначен за продажба. Стоки, услуги или маркетингови права, които нарушават приложимите закони или правата на трети лица (включително авторско право и други права на интелектуална собственост) не могат да бъдат обект на предлагане.

 

6. Отговорността за верността на публикуваните обяви се носи единствено от лицето, което ги е публикувало. С факта на публикуване, публикуващият декларира, че в обявите не се съдържа подвеждаща или невярна информация. Рекламна агенция КИВИ” ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви, както и за грешки и неточности в описанието на животните.

 

7. Предлаганият домашен любимецт трябва да бъде описан в обявата подробно на български език (кирилица), така че потребителят да може да си създаде достоверна и пълна представа за него. Описанието не бива да подвежда потребителя относно характеристики като размер, произход, порода, темперамент и др. В специални случаи следва да се посочва и информацията, изискваща се от приложимите разпоредби на правото на защита на потребителя.

 

8. Във формата за обявата Продавачът може и е желателно да добави снимки, които да илюстрират конкретния предлаган любимец, а не подобен или рекламен такъв. Обявите следва да съдържат лично направени снимки на предлаганото животно. Снимки, свалени от интернет сайтове, могат да се използват само като допълнение към лично направени такива. Всеки потребител носи отговорност за използваните от него снимки в обявата, а ако снимките съдържат лица, декларира, че има тяхното съгласие за публикуването им.

 

9. Към вида и обема на предоставената информация в обявата се поставят следните изисквания:

 

- описание на домашния любимец – не повече от 50 знака;

- графично изображение (снимка, рисунка или др.) – в един от следните формати: JPG или PNG;

- обявата да бъде публикува в точната категория (Купува/Продава или Търси/Предлага) и в най-подходящия тематичен раздел;

- да бъде посочена цена или условия за определянето й

(фиксирана цена, цена „по договаряне” или „безплатно”)

- да бъде посочен видът за контакт с предложителя - чрез телефон, електронна поща, скайп или др.;

- да не съдържа линкове, уеб адреси и импулсни номера (номера с добавена стойност), както и да не съдържа текст, изписан само с главни букви.

 

10. За по-добро представяне и рекламиране на обявата потребителят може да избере опцията ВИП обява”, изискваща заплащане. ВИП обявата е услуга, която дава възможност на публикуващия да премахне всички ограничения при визуализацията на една определена обява за предварително фиксиран срок от 7 дни. ВИП обявите се ползват с определени преференции, правещи ги по-забележими спрямо останалите обяви. Те са разположени в най-предни позиции, като се обособяват в специален блок, изнесен непосредствено под менюто на сайта. ВИП обявите в блока се сменят на ротационен принцип, осигуряващ равнопоставеност помежду им.

 

11. Заплащането за ВИП обява се осъществява чрез изпращане на SMS на стойност 1 лев (без ДДС) до номер, посочен на страницата и получаването на код за достъп. Кодът за достъп е валиден за период от 30 дни, през който може да бъде публикувана една ВИП обява. След нейното публикуване на страницата, ВИП обявата може да бъде продължена за нов срок от още 7 дни при същите условия. Уведомлението за тази възможност се извършва три дни преди изтичането на ВИП обявата по два начина: на имейл, като в съобщението се предоставя линк с опция за подновяване на обявата за още един период, и чрез SMS, с отговора на който също би могло да се извърши подновяване на обявата.

 

12. Информацията във всяка обява, включително и във ВИП обявата, може да бъде коригирана или изтрита по заявка на потребителя във всеки един момент, като корекцията се извършва незабавно (on-line) и не се заплаща допълнително.

 

II ЗАБРАНИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕТО:

 

13. Текстовете и изображенията не може да съдържат обидни или дискриминационни квалификации или да нарушават моралните норми (добрите нрави), правата и свободите на гражданите съгласно законите на страната и международните актове.

 

14. Не се допуска публикуването на една и съща обява повече от веднъж за един и същи период, като дублираните се премахват от сайта. За дублирана се приема и обява, касаеща един и същи домашен любимец, но описана по различен начин, с други снимки или заглавие.

 

15. В обявите са забранени линкове към други сайтове, водни знаци на изображенията и публикуване  на уеб адреси с рекламна цел. Забранява се публикуване на обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност (импулсни номера). Няма да бъдат публикувани обяви, изписани само с главни букви, както и такива с контактна информация в заглавието им.

 

16. В обявите не се допуска рекламирането на домашни любимци или стоки, свързани с тях, от юридически лица. Рекламирането на страницата на сайта е допустимо само с изрично сключени договори с издателите на сайта Рекламна агенция КИВИ” ООД, при конкретно договорени условия, оформени с рекламен договор.

 

17. Забранено е публикуването на обяви с предлагане на услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

 

18. Безплатни или ВИП обяви”, публикувани в нарушение на общите условия, се изтриват без право на компенсация. Сайтът 4pets.bg има право да не допуска публикуването на обяви от определени телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.

 

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

 

19. Рекламна агенция КИВИ” ООД не е страна по сделките, извършвани между Потребителите на сайта и не гарантира, че Потребителите (продавачи и купувачи) са дееспособни лица, които могат да сключват и изпълняват договори, свързани с продажбата на стоки и услуги. Рекламна агенция КИВИ” ООД не е посредник и не носи отговорност за сключването или изпълнението на договорите между Потребителите.

 

20. Рекламна агенция КИВИ” ООД не носи отговорност за здравословно състояние, безопасност или законност на животните, предлагани от потребителите, както и за валидността и верността на информацията, предоставяна от тях.

 

21. Рекламна агенция КИВИ” ООД е страна единствено по Договора за предоставяне срещу заплащане на услугата ВИП обяви” с конкретен потребител, заплатил сумата за нейното получаване съобразно правилата на настоящите Общи условия. Потребителят, като страна по този договор, не може да се откаже от услугата ВИП обява” и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за ползването й, ако тя вече е била изпълнена или е започнала да се изпълнява.

 

22. Рискът от публикуването на обяви, които са в нарушение на общите условия, е за сметка на потребителя, който ги е публикувал на сайта. Потребителят поема за своя сметка и отговорност и риска от поведение и използването на платформата в нарушение на общите условия, законите на страната и международните актове.

 

IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

 

23. Рекламна агенция КИВИ” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Личните данни, предоставени от Потребителя, ще бъдат събрани и обработени от Рекламна агенция КИВИ” ООД съгласно приложимите законови разпоредби, политика на конфиденциалност и защита на лични данни.

 

24. Като използва платформата 4pets.bg, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от Рекламна агенция КИВИ” ООД за нуждите на Договора за електронни услуги. Потребителят се съгласява снимките в публикувани от него обяви да бъдат използвани за бюлетини и други нужди наРекламна агенция КИВИ” ООД.

 

25. Потребителят се съгласява да получава системна информация за промени или технически повреди в работата на платформата 4pets.bg, както и друга информация, включително и рекламна, от Рекламна агенция КИВИ” ООД и негови партньори на електронния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр.

 

V. СИГНАЛИ и ОПЛАКВАНИЯ.

 

26. В случай, че посочените услуги на сайта 4pets.bg не бъдат изпълнени отРекламна агенция КИВИ” ООД или не бъдат изпълнени съгласно посочените в настоящите Общи условия разпоредби, Вие имате право да подадете оплакване в електронна форма (като използвате формуляра за контакт) или писмено. Оплакването трябва да съдържа описание на докладваните съмнения, Вашето име и начин за контакт с Вас.

 

27. В случай че данните или информацията, посочени в оплакването Ви са недостатъчни, Рекламна агенция КИВИ” ООД ще се свърже с Вас по посочения от Вас начин, за да допълни липсващите данни преди да разгледа оплакването.

 

28. Рекламна агенция КИВИ” ООД ще разглежда постъпилите сигнали в рамките на 14 дни след получаването им в подходяща форма, с уговорката че може да откаже да разгледа оплаквания, подадени 14 дни след откриване на причините за такова оплакване.

 

29. Отговор на оплакване или сигнал се изпраща на посочения от Вас адрес или на имейл адреса, който сте посочили по време на Регистрация.

 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЯ.

 

30. Рекламна агенция КИВИ” ООД може да измени настоящите Общи условия и да публикува нова версия на услугите, предоставяни в 4pets.bg. Промяната влиза в сила от датата, посочена от Рекламна агенция КИВИ” ООД, която не може да бъде по-малко от 7 дни от момента, в който новите Общи условия са били публикувани на платформата 4pets.bg.

 

31. Потребителят ще бъде уведомен за промените в Общите условия по имейл, съдържащ линк към общите условия, както и чрез лично съобщение в профила на потребителя в сайта. На потребителя ще бъде осигурена възможност да приеме промените с първото влизане в своя профил в платформата 4pets.bg, след като промените са влезли в сила.

 

32. Отказ за приемане на промените ще означава прекратяване на Договора за електронни услуги с Рекламна агенция КИВИ” ООД.

 

 

Настоящата версия на Общите условия е в сила от 10.04.2014 г.